bg

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за работа на СНЦ “Българска асоциация за конен туризъм” при
извършване на общественополезна дейност


Мисия и цели на организацията

Чл.1 Настоящите правила се създават на основание чл.1(1) от Устава на СНЦ “Българска асоциация за конен туризъм”, с цел да дадат обща характеристика на организацията и работните отношения в нея.

Чл.2 Мисията на СНЦ “Българска асоциация за конен спорт” е да съдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конния туризъм в България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и дрсъдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конния туризъм в България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и др.

Чл.3 Учредителите на СНЦ целят с дейността си:
1. Създаване на съвременни условия за развитието на конен туризъм в България и всички дейности и фактори, от които зависи неговото по-добро развитие;
2. Създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между собствениците на конни бази в България;
3. Популяризиране на българския конен туризъм, включително неговите възможности за здравословно развитие на младежи и интеграция на групи в неравностойно положение.

Общественополезна дейност

Чл.4 Сдружението се обявява за извършване на общественополезна дейност.

Решения

Чл.5 Общото събрание взима решения на свои заседания, по предварително изпратен дневен ред.

Чл.6 Решения се вземат с с мнозинство от присъстващите.

Разходване на имуществото
Чл.7 Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на страната, разпоредбите на Устава и приетите от Общото събрание на Сдружението вътрешни нормативни документи.

Чл.8 По решение на Общото събрание временно свободните средства може да се използват за дейности, които допринасят за запазването и увеличаването на имуществото на Сдружението и осигуряват нейното самофинансиране.

Чл.9 Сдружението не може да участвува в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Чл.10 Актове на разпореждане с недвижимо имущество, собственост на Сдружението, се извършват по решение на Общото събрание.

Чл.11 Средствата, събрани от Сдружението, може да се използват и разходват само за постигане на целите, и гарантират:

1.    ефективно изпълнение на приетите от Общото събрание стратегия и  решения;
2.    спазване волята на дарителите;
3.    прозрачност на процедурите за вземане на решения;
4.    редовна отчетност към учредителя, дарителите и обществото;
5.    разпределяне на отговорностите при вземане на решение и контрол.

Облагодетелствани лица. Критерии за подбор

Чл.12 Сдружението приема за облагодетелствано лице всеки човек по смисъла на Всеобщата Декларация за правата на човека.

Чл.13 Критериите за подбор на целевите групи по съответните направления са:

1. заявена или установена нужда с конкретика в областта на конния туризъм със съпътстващите обучение, изпит, сертифициране и реализация на краен продукт;
2. провокиране, насърчаване и проявен интерес за сътрудничество от страна на личности, групи от хора, партниращи организации и др;
3. възможност за отклик и осъществяване на инициативата в реални условия чрез всички канали за финансиране по смисъла на чл.18 от Устава на Сдружението.

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13