bg

Устав

 

УСТАВ

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Българска асоциация за конен туризъм“, наричано по-долу „Сдружението“, „Асоциацията“ или „БАКТ“, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българска асоциация за конен туризъм“, което може съкратено да се изписва като БАКТ

(2) Наименованието на сдружението се изписва на английски език като „Bulgarian equestrian tourism association”, съкратено – BETA.

Чл. З (1) Седалището и адресът на управление са в гр. София 1527, ул. ”Чаталджа” № 49.

(2) Сдружението притежава свой графичен символ и печат. Печатът на БАКТ е кръгъл и съдържа надписите „гр. София” (в центъра на печата) и „ Българска асоциация за конен туризъм”. Официалните документи на БАКТ при встъпване в отношения с трети лица се подписват от Председателя на Управителния съвет или в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Асоциацията. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса и данните за регистрацията на сдружението по БУЛСТАТ.

(3) Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

III. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА

 

Чл. 4 (1) БАКТ е браншова организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяваща и защитаваща интересите на своите членове. БАКТ е създадена с идеята да подпомогне изграждането на съвременни условия за развитието на конния туризъм в България.

(2) Асоциацията съдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конния туризъм в България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и др.

Чл. 5 Основни цели на сдружението са:

1. Създаване на съвременни условия за развитието на конен туризъм в България и всички дейности и фактори, от които зависи неговото по-добро развитие;

2. Създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между собствениците на конни бази в България;

3. Популяризиране на българския конен туризъм, включително неговите възможности за здравословно развитие на младежи и интеграция на групи в неравностойно положение.

Чл. 6 За реализиране на основните си цели сдружението ще осъществява следния предмет на дейност:

1. Подпомагане на развитието на конния туризъм в България чрез всички действия и средства, които ще спомогнат за осъществяване на тази цел;

2. Организиране на обсъждания, разработване на становища, даване на мнения и друга подобна организационно-техническа дейност, както и осъществяване на контакт с компетентните държавни органи, с цел развитие на туризма с коне и осъществяване на другите цели, функции и задачи на БАКТ.

3. Осъществяване на дейности за насърчаване на колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията между конните бази и в бранша.

4. Организиране на срещи, семинари, различни форми на обучение и други прояви, които да привлекат общественото внимание и вниманието на местните и международните органи към въпроси, които са пряко или косвено свързани с конния туризъм.

5. Представителство и защита на интересите на своите членове пред обществените и държавните органи, както и във всички други отношения по повод дейността на БАКТ.

6. Координиране и хармонизиране на дейностите за постигане целите на Асоциацията с чуждестранни организации със сходна дейност, както и представителство и участие в международни прояви.

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАКТ;

2. Разработване на проекти за развитие на туризма с коне;

3.Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с лицензирането на конните бази в България;

4. Организиране на общи прояви на членовете, изложби, търгове, аукциони, състезания и други;

5. Разработване на програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимално гарантирано хуманно отношение към конете, безопасност към клиентите, ползващи услугата „конен туризъм”, екологична чистота и опазване на природата при ползването коне и маршрути;

6. Разработване и утвърждаване на система за минимални стандарти за  инструктори, ветеринарни и туристически услуги в конния туризъм в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;

7. Разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в конните бази и бранша въобще. 

8. Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на конни бази срещу лошото качество при предлагане на услугата „конен туризъм” при недобросъвестност и нарушаване на стандартите;

9. Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с опазване на околната среда, безопасността при езда, хуманно отношение към конете, технически стандарти за хотелски услуги и др.;

10. Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови продукти и други;

11. Набиране и обобщаване информация за конни бази у нас и чужбина, продажба на коне и т.н. от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето ѝ за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;

12. Представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;

13. Представителство на БАКТ в международни прояви с аналогични цели без това да измества прякото представяне на нейни членове;

14. Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;

15. Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията;

16. Координиране и хармонизиране с чуждестранни организации със сходен предмет на дейност с цел популяризиране на всички различни типове конен туризъм, както и други видове развлекателни дейности, определени от общото събрание;

17. Организиране на срещи, семинари и различни форми на обучение за собственици  на конни бази, инструктори по конна езда и ползватели на услугата конен туризъм с цел повишаване нивото на услугата и добиване на опит;

18. Привличане на общественото внимание и вниманието на местните и международни органи към всеки въпрос, който е пряко или непряко свързан с конния туризъм, когато става въпрос за креативност и съзидателност;

19. Организиране, развиване и насърчаване организирането на преходи с коне.

 

Чл. 8 Асоциацията признава изключителната компетентност на Международната федерация по конен туризъм, когато стане неин член, а дотогава съблюдава собствения си устав и идеите, заложени в него, по отношение на разпоредбите и организацията на традиционните форми на конни занимания.

Чл. 9 Целите и задачите се осъществяват в полза на членовете на Асоциацията. БАКТ осъществява своята дейност на територията на Република България във взаимодействие с всички държавни органи и сътрудничи с всички организации в страната и чужбина, които имат сходни цели и задачи.

 

IV. УЧРЕДИТЕЛИ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

Чл. 10 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които са собственици на конни бази, или техни оторизирани представители.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос

(3) Учредителите, подписали Учредителния протокол и Устава, стават членове на Асоциацията по право.

Чл. 11 (1) Членовете на сдружението са три категории – редовни, асоциирани и почетни членове.

(2) Редовни членове могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които приемат устава на сдружението и своевременно заплащат членския си внос. 

(3) Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които сътрудничат на сдружението за постигане на неговите цели, подпомагат дейността му и извършват услуги на неговите членове. Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание.

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица с особени заслуги към сдружението или такива, които със своите познания, опит и действия подпомагат дейността на БАКТ. Почетните членове не заплащат членски внос и имат право само на съвещателен глас в Общото събрание.

(5) При приемането им за членове лицата получават удостоверение (членска карта) за придобито членство, подписано от Председателя на Управителния съвет, в което е посочен вида членство.

Чл. 12 Всеки редовен член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. де се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.

Чл. 13 Всеки редовен член на сдружението е длъжен:

1. да внася членския си внос в размер и срокове, определени от Общото събрание;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване издигане на обществения авторитет на сдружението;

4. да изпълнява решенията на Общото събрание;

5. да предоставя средства за изпълнение на целевите програми и за други мероприятия на БАКТ, за участие в които е дал предварително съгласие.

Чл. 14 (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

(2) Възникването и заличаването на членствени права се отразява в Книгата на членовете на сдружението от Председателя на Управителния съвет.

(3) Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез изрично упълномощаване с писмено пълномощно.

Чл. 15 (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят до Председателя на Управителния съвет писмена молба, която съдържа кратко описание за притежаваната конна база, брой коне и др. Кандидатурата се докладва на следващия Управителен съвет, който я разглежда и при допустимост на членството се провежда гласуване.

(2) Приемането на членове става с гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Решението влиза в сила след плащане от кандидата на дължимия встъпителен и годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината.

(3) Кандидатите за членове представят и декларация, в която посочват адрес за кореспонденция и електронен адрес, на които да получават покани за Общо събрание, съобщения и уведомления.

(4) Почетните членове се приемат с единодушно решение на присъстващите на Общото събрание.

Чл. 16 (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението, направено 1 месец преди прекратяването;

2. при смърт или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване от сдружението по решение на Управителния съвет;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5. при отпадане.

(2) Член на БАКТ може да бъде изключен с решение на Общото събрание след като е бил поканен да изясни писмено и в едномесечен срок пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването, в случаи на:

- нарушения на Устава;

- злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;

- при използване на името на БАКТ за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;

- при неспазване решенията на органите на БАКТ.

(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Общото събрание по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(4) Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

Чл. 17 При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на Асоциацията. Всички решения за организиране на съвместна дейност, взети от органите на управление на Асоциацията, касаещи имуществени въпроси с участие на членове, които впоследствие прекратяват членството си, прекратяват действието си по отношение на тях.

 

V. ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 18 Имуществото на сдружението се образува от:

1. встъпителни вноски, дължими от всички новопостъпили членове;

2. членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината;

3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица;

4. право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства;

5. вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове;

6. приходи от имуществото и стопанската дейност на сдружението, лихви, дивиденти.

Чл. 19 Сдружението може да откаже да приема дарения и завещания, направени с неприемливи условия или противоречащи на нейните цели и на разпоредбите на този Устав.

Чл. 20 (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на годишен членски внос, определен с решение на Управителния съвет на сдружението.

(2) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(3) При прекратяване на членството в сдружението никой от членовете няма право да иска обратно направените от него имуществени вноски.

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по предходната алинея се определя от Управителния съвет на сдружението.

(6) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения и завещания от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 21 (1) Сдружението може да учредява обособени фондове по волята на дарител или завещател.

(2) Сдружението може да придобива имущество за осъществяване на целите и дейността си.

Чл. 22 (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, за набиране на финансови средства за реализиране на основните цели на сдружението, като извършва примерно, но не само:

1. пряко или чрез търговско дружество, контролирано от сдружението, придобиване и упражняване на права;

2. организиране и осъществяване на рекламна, консултантска, посредническа, издателска и друга дейност;

3. подпомагане на вземането на решения на членовете на сдружението или други заинтересувани лица по въпроси, касаещи дейността на БАКТ.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 23 Органи на управление на БАКТ са:

(1) Общо събрание 

(2) Управителен съвет

(3) Председател на Управителния съвет

(4) По решение на Общото събрание могат да бъдат образувани помощни органи или изпълнителни органи, необходими за развиване дейността на сдружението.

 

Общо събрание

Чл. 24 Висш орган на сдружението е Общото събрание, в което участват всички редовни членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл. 25 (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват до трима члена на Общото събрание.

(6) Асоциираните и почетните членове участват в Общото събрание с право на съвещателен глас. Те могат да бъдат отстранявани при обсъждане на определени въпроси и/или при гласуване на определени решения. Отстраняването се извършва по решение на Общото събрание на сдружението, прието с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

Чл. 26 Общото събрание е компетентно да:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. преобразува и прекратява сдружението;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. назначава и освобождава регистрирани одитори;

5. одобрява годишния финансов отчет;

6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението освен в случай на несъстоятелност;

7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

8. приема бюджета на сдружението;

9. взема решения относно размера и начина на събиране на членските вноски;

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. взема решение за безвъзмездно разходване на имущество съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;

12. взема решения за разпределение на евентуални парични средства по програми, дарения и др.;

13. отменя решения на органите на сдружението, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

15. взема решение за откриване и закриване на клонове.

Чл. 27 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

Чл. 28 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един от членовете на сдружението, на адреса, посочен в декларацията по чл. 15, ал. 3 от настоящия Устав, или чрез покана, отправена по интернет на електронния адрес, посочен в декларацията по чл. 15, ал. 3 от настоящия Устав. Поканата следва да бъде изпратена на членовете най-малко 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на сдружението.

(4) В случай че поканата се изпраща по интернет, изпращането й се удостоверява писмено от председателя на Управителния съвет.

(5) При промяна на адреса за кореспонденция или на електронния си адрес, посочени в декларацията по чл. 15, ал. 3 от настоящия Устав, членовете на сдружението следва да уведомят незабавно Управителния съвет в писмен вид. Ако това задължение не бъде изпълнено, поканата се счита за връчена, ако е отправена на адресите, посочени в декларацията по чл. 15, ал. 3 от настоящия Устав.

(6) Поканата съдържа информация относно дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

Чл. 29 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Чл. 30 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Явилите се членове избират с обикновено мнозинство от своя състав председател и секретар за провеждане на Общото събрание. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 31 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Чл. 32 Всички членове имат право на един глас.

Чл. 33 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, а по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 34 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 26, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 35 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 36 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 37 (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години. До избиране на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си, независимо че срокът на мандата му е изтекъл.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 (петима) члена.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 38 (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Заместник-председател от членовете си.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 39 Управителният съвет има следните правомощия:

1. приема организационно-управленската структура;

2. приема вътрешни актове;

3. избира Председател на Управителния съвет; 

4. определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет;

5. взема решение за участие в други организации;

6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

9. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

10. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

11. определя адреса на сдружението;

12. докладва на Общото събрание постъпили молби за членство, както и молби за напускане и предложения за изключване на членове;

13. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;

14. обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 40 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващо е и лице при условията на чл.32, ал.3 от ЗЮЛНЦ. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществени организационни промени;

2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

3. предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 41 Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 42 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Управителния съвет

Чл. 43 (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. представлява сдружението пред трети лица;

2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението;

5. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Чл. 44 За реализиране на задачите на сдружението могат да се привличат сътрудници и консултанти по основните направления на дейността.

Чл. 45 По решение на Управителния съвет съобразно нуждите на сдружението могат да се изграждат помощни органи, като се определят точно техните функции и се отчита извършената дейност.

 

VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 46 Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 47 Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

4. в случаите по предходната точка прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 48 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от Общото събрание на сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

Чл. 49 Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на сдружението.

 

 

 

 

V. ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 50 Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на разпоредбите и принципите на Закона за счетоводството.

Чл. 51 (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, данните от паспортите на физическите лица и данните от регистрацията в Търговския регистър на членовете – юридически лица. При промяна на адреса или седалището на членовете те са длъжни да уведомят Управителния съвет на сдружението.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 52 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на “Българска асоциация за конен туризъм”, състояло се на 24.08 .2012 г.

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13