bg

Учредители

Сдружението е учредено на 24 август 2012 година от долуподписаните:

1. Иван Стефанов Иванов
2. Екатерина Иванова Дончева
3. Мирослав Антонов Изов
4. Анатоли Чавдаров Георгиев
5. Тодор Димитров Белчинов
6. Стефан Добрев Радев
7. Мая Димитрова Бонева

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13