bg

До всички проявили интерес към обявените курсове за водачи в конния туризъм
10.08.2022

По повод засиленият интерес към провежданите за първи път у нас курсове за водачи в конния туризъм организирани от БАКТ (Българска асоциация за конен туризъм) от същата напомнят, че курсовете ще стартират след 15 септември, т.г.

С цел по-добрата организация на различните групи (седмични и уикенд ), логистика, нощувки, осигуряване на коне и др., от асоциацията умоляват за изпращане на писмена заявка свободен в текст съдържаща следната информация:

·        имената на участника в курса

·        посочване на населено място от което ще пристигне

·        телефон и имейл за връзка

Така оформена, заявката трябва да се изпрати на email:  vlado@planakon.com

Учебната програма е разработена съвместно с Тракийския университет (ТрУ) в Стара Загора и включва:

МОДУЛ I

1. Въведение в ездата  

2. Избор на кон за туризъм  

3. Обучение на млад кон в туризма

4. Обучение на ездача.

5. Обучение на ездача за дълги преходи 

6. Амуниция и допълнително оборудване

МОДУЛ II

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ЕЗДА

1.  Видове преходи с лектор Росен Минковски / БАКТ

2.  Избор на маршрут

3.  Особености на туристическата езда в зависимост от терена

4. Оценка и управление на рисковете по маршрута

5. Организация и управление на групата

6. Подготовка на групата за езда

7. Подбор на коне съобразно маршрута и ездачите

8. Оборудване на групата – допълнителни вещи, личен багаж

9. Устройване на лагери за почивка и  за пренощуване

10. Организация на почивката

11.  Грижи за конете по време на прехода и почивката

12. Логистика и тилово осигуряване на прехода

МОДУЛ III

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНЯ

Лектор Проф. Георги Бързев ТрУ

1. Скелет. Роля и функция на скелета и мускулите

2. Устройство на копитото, преценка на копитата. Подковаване.

3. Устройство на храносмилателната система

4. Екстериор и екстериорна преценка при конете

5. Цвят на косъма.

6. Възраст при конете

7. Породи и класификация на породите

8. Закономерности на развитието и растежа при конете.

9. Храносмилателна система на коня

10. Висша нервна дейност

11. Зрение и обоняние на коня

12. Мускулна система

13. Поведенчески реакции при коня

МОДУЛ IV

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

1. Туристическата езда като процес – характеристика, фази, структура. Дидактически подходи и принципи в организацията и реализацията й. 

2. Специфика на взаимодействието в туристическата езда – триадата (водач, турист, кон). Общопедагогически и специални изисквания в съвместната дейност - методи, похвати, средства.

3. Общуването между водач и турист – структура, аспекти. Култура  на отношенията - казуси. 

4. Психологически особености на дейността на водача в конния туризъм – двигателна култура, напрежение. Внимание, възприятие, мислене.

5. Психолого-педагогически профил на личността на водача в конния туризъм – компетентност, стил, авторитет.

6. Изисквания и условия за безопасна туристическа езда.

МОДУЛ V

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА КОННИЯ ТУРИЗЪМ / Адв. Светлодара Енчева БАКТ

1. Икономика, цени, разходи, печалба. Застрахователни условия

2. Право. Законова рамка. Уреждане на конфликти

МОДУЛ VI

ОРИЕНТИРАНЕ, ТОПОГРАФИЯ, МЕТЕOРОЛОГИЯ / Владимир Павлов БАКТ

1. Ориентиране в природата: принципи, средства, методи

2. Топография. Оценка на терена; работа с карта, компас; движение по азимут, по координати; работа с GPS системи

3. Метереология. Работа с метеорологични данни; предвиждане на атмосферни явления; съобразяване на маршрута и прехода с конкретните атмосферни и климатични условия

МОДУЛ VII

ВЕТЕРИНАРНА ПОДГОТОВКА - Ветеринарен правилник / Д-р Боряна Иванова

Идентификация на конете

Медицинска помощ при влошаване здравето на кон по време на преход (разтежение, закуцване, колики и др.)

МОДУЛ VIII

МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА / Д-р Биркан Гюней, Болница „Пирогов”

1. Необходими медикаменти и превързочни материали по време на прехода 

2. Оказване на първа помощ.

Оценка на здравния статус на участниците. Помощ при различни влошавания на здравето на конния турист. 

Хорариум общо 250 часа

Телефон за информация и записвания за курса: 0887 220 539

 

* Българската асоциация за конен туризъм (БАКТ) съвместно с Тракийския университет в Стара Загора организират за пръв път в България курсове за придобиване на квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ.

В синхрон с европейските изисквания БАКТ разработи програма с професионалното съдействие на Аграрния факултет при ТрУ в улеснение на нарастващата необхомост от високи знания и умения при провеждането както на кратки, така и на многодневни конни преходи с няколко ездачи – групи от двама-трима до десетина и повече души. За основа са взети принципите, заложени в такава програма, подробно съставена и с много степени, на  IGEQ – Internation Grop of Equestrian Qualificaton. Темите и занятията, разбира се, са съобразени с характерните за нашата страна условия за езда, конно дело, традиции, география, икономика, породи и типове коне и т.н. Основна задача и цел  на квалификационня курс е рзпространение и установяване на най-добрите практики в коннотуристичките дейности в детайли и като цяло.

Преподавателите са хабилитирани специалисти от ТрУ, както и членове на БАКТ с много опит и доказани във времето успехи.

Програмата включва: конно дело – биология и физиология на коня, отглеждане, обучение, породи; амуниция и екипировка; езда – теория, методика и практика; организация и провеждане на конни преходи – избор и изработване на маршрут, логистика, подбор на коне и амуниция, тил, организиране на лагери и др.; икономически и правни аспекти на конния туризъм; сигурност на преходите; география, топография и ориентиране; ветеринарна и хуманна медицина във връзка с възможни инциденти; педагогика и психология във връзка с дейността и още, и още... Общият хорариум е 250 часа.  Теоретичните и практическите занимания ще се провеждат в конна база ПланаКон, село Плана, София.

Желаещите да участват трябва да имат средно образование, да владеят един западен език – английски, немски, френски, италиански, испански, да бъдат на възраст най-малко 18 години и да притежават поне базови ездови умения.

След завършване и успешно полагане на съответните изпити курсистите ще получат диплом за придобита квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ – документ с официална валидност както в България, така и в чужбина.  

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13